Algemene Voorwaarden

Geheimhouding

Alle gegevens die in het kader van deze opdracht uitgewisseld worden behandelt door Manouk van Eesteren met de grootste mogelijke zorgvuldigheid.

Schetsen en deadline

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel correctierondes bij de prijs inbegrepen zijn.

b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg. Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

Correctierondes

a) De Kick-Off fase betreft één correctieronde indien de layout, een stramien om plek in de tekening te reserveren voor de verschillende onderdelen die gaan komen, van het visueel verslag nog elementen mist.
b) De afwerkingsfase betreft één digitale uitwerking van het visueel verslag met één correctieronde voor spellingscontrole en/of een correctie op de bestaande illustratie. Meerprijs van meerdere correcties worden van tevoren gezamenlijk in overleg afgesproken.

Wijziging of annulering opdracht

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

Feedback

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie en feedback op de juiste tijd en locatie. Ten behoeve van de opdracht levert de opdrachtgever feedback. Denk hierbij aan eventuele tekstwijzigingen of het aanleveren van beeldmateriaal. Om begrote en bestede tijd te bewaken hanteert Manouk van Eesteren één correctieronde voor het eindresultaat. Mochten meerdere correctierondes nodig zijn (c.q. wat wijziging van de opdracht betekent), dan wordt dat tijdig besproken met de opdrachtgever.

Oplevering

Na de dag van live visueel verslaglegging levert Manouk van Eesteren de digitale uitwerking op binnen een opleveringstermijn van zeven dagen.

Veranderingen in de illustraties

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van Manouk van Eesteren, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.


Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangeven op de specificatie.


Mondelinge toezegging

Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Aansprakelijkheid

a) Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
b) Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
c) Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
e) Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Auteursrecht

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de visueel notulist.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotiemateriaal, bijbehorende DVD’s, digitale uitgaves enz.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met Manouk van Eesteren, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.


Eigendomsrecht

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van Manouk van Eesteren.


Naamsvermelding

De naam Manouk van Eesteren moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

Exclusiviteit

Manouk van Eesteren garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen.

Betalingsplicht

Manouk van Eesteren factureert eenmaal het totaalbedrag na oplevering van de daarmee afgesproken producten. Op elke factuur van Manouk van Eesteren staat een betalingstermijn van veertien dagen.

Follow
...
Back
Cart Your cart 0

No products in the cart.

Total0.00
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!